ALGEMENE VOORWAARDEN

DE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SOLID RESULTS BV, WIELSTRAAT 1, 5171RJ TE KAATSHEUVEL VINDT U HIER.

Bezoekadres Veemartkade 8, 5222 AE te ‘s Hertogenbosch

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Brabant nr. 57037981

 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

Artikel 1.1.:
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van SOLID RESULTS bv aan koper en op alle overeenkomsten van verkoper met koper inclusief de daaruit voortvloeiende verbintenissen.

Artikel 1.2:
Eventueel door koper op zijn inkopen van toepassing verklaarde (inkoop)voorwaarden zijn op de in art.1.1 omschreven aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten en verbintenissen niet van toepassing.

Artikel 1.3:
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

 

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN, PRIJSOPGAVEN EN OVEREENKOMSTEN

Artikel 2.1:
Op voorhand van sluiting van de overeenkomst als omschreven in art. 2.2. binden aanbiedingen en prijsopgaven koper niet.

Artikel 2.2:
Een overeenkomst geldt als gesloten, indien verkoper daarvoor van koper een order heeft ontvangen en deze schriftelijk door hem is bevestigd dan wel verkoper geheel of gedeeltelijk tot uitvoering van de order is overgegaan.

Artikel 2.3.:
Prijscouranten en/of brochures van verkoper geven slechts een indicatie van de goederen van verkoper en de prijzen; de inhoud ervan is niet bindend voor verkoper en maakt geen deel uit van der partijen overeenkomst.

 

ARTIKEL 3 – PRIJZEN

Artikel 3.1.:
De door verkoper geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van sluiting van een overeenkomst als bedoeld in art. 2.2- en uiteraard na datum offerte; vgl. art. 2.1 – één of meer van de kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Verkoper zal vervolgens gerechtigd zijn de gewijzigde prijs te vorderen, zulks met inachtneming van in het art. 7 bepaalde.

Artikel 3.2.:
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief eenvoudige verpakking en exclusief B.T.W.

 

ARTIKEL 4 – MEER EN MINDER WERK, EXTRA KOSTEN

Artikel 4.1.:
Indien koper na de sluiting van de overeenkomst als bedoeld in art. 2.2 wijzigingen in de geplaatste order wenst aan te brengen; dan zal dit alleen kunnen geschieden indien verkoper dit aanvaardt, in welk geval een nadere overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 4.2:
Gelijk reeds voortvloeit uit het in art.1 bepaalde, gelden de onderhavige voorwaarden (en derhalve ook het in art. 2.2. bepaalde) onverkort voor de in art. 4.1 vermelde nadere overeenkomst.

Artikel 4.3:
Evt. uit de nadere overeenkomst voortvloeiende (meer-) kosten zullen door koper aan verkoper worden vergoed, terwijl evt. uit de nadere overeenkomst voortvloeiende (minder-) kosten door verkoper met koper zullen worden verrekend, met dien verstande dat aan verkoper- behoudens een evt. verrekening van omzetbelasting – een bedrag gelijk aan 10% van deze vermindering toekomt als schadevergoeding.

Artikel 4.4:
Digitale producties/websites worden door verkoper gebouwd met een content management systeem. Het is koper toegestaan via dit content management systeem beelden en teksten te vervangen, of reeds vormgegeven pagina’s te dupliceren.
Indien koper toch werkzaamheden uitvoert in functions.php, style.css of elk ander kernbestand neemt verkoper op geen enkele manier verantwoordelijkheid voor de gevolgen en kan daar niet aansprakelijk voor worden gesteld.
Als koper vraagt om herstel van schade zal verkoper dit uitvoeren op basis van nacalculatie.

 

ARTIKEL 5 – LEVERTIJD

Artikel 5.1:
Onder levertijd wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn van levering; deze levertijd bindt verkoper slechts in zoverre, dat hij zich zal inspannen om de order binnen de bepaalde termijn uit te leveren.

Artikel 5.2:
Overschrijding van de levertijd zal koper in beginsel dan ook geen recht geven op schadevergoeding en/of ontbinding der overeenkomst.

Artikel 5.3.:
De levertijd gaat in na sluiting van de overeenkomst als bedoeld in art. 2.2. en nadat voorts alle voor de uitvoering van de order noodzakelijke gegevens door koper aan verkoper in de benodigde hoeveelheid met een toeslag van 10% (indien daarvoor geen ander percentage is overeengekomen) gratis en franco bedrijf verkoper ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 5.4.:
Koper blijft tot afname der goederen gehouden, ook al is de levering ervan – niettegenstaande de in art. 5.1. vermelde inspanning van verkoper – vertraagd.

Artikel 5.5.:
In geval van omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door verkoper al dan niet tijdelijk verhinderen c.q. voor hem te bezwaarlijk maken, zal verkoper te zijner keuze gerechtigd zijn hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst, voor zover deze door belemmering getroffen wordt, te ontbinden. De ontbinding geschiedt – zonder rechterlijke tussenkomst – per aangetekende brief van verkoper aan koper en doet de overeenkomst dadelijk ontbonden zijn, zonder dat koper jegens verkoper enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.

 

ARTIKEL 6 – AFLEVERING

Artikel 6.1.:
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt aflevering op door verkoper te bepalen wijze, zulks ter plaatse van het bedrijf van verkoper te Kaatsheuvel. Indien ter plaatse van de bestemming wordt afgeleverd, worden de transportkosten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, aan de koper doorberekend.

Artikel 6.2.:
Bij aflevering der goederen zal verkoper aan koper een vrachtbrief of andere vorm van ontvangstbevestiging ter ondertekening (doen) overleggen; dit getekend stuk geldt als bewijs dat de daarop vermelde goederen door koper kompleet en uiterlijk in goede staat zijn ontvangen, tenzij een andersgerichte aantekening op de ontvangstbevestiging is gemaakt.

Artikel 6.3.:
Vanaf het moment van aflevering van de producten, zowel grafisch als online, door verkoper aan koper zijn deze voor risico van koper. Koper heeft na oplevering 2 weken de tijd om zijn product te reclameren. In geval koper besluit een online productie bij verkoper te hosten en te beveiligen zal een groot deel van de verantwoordelijkheid bij verkoper blijven tenzij externe factoren zoals het niet meer ondersteunen van een plug-in, thema of PHP-versie zich voordoen. Als koper besluit de online productie onder eigen beheer te hosten en te beveiligen vervalt elke vorm van verantwoordelijkheid van verkoper.

Artikel 6.4.:
Koper is gehouden de goederen af te nemen op de overeengekomen leveringsdatum, althans op de feitelijke afleveringsdatum door verkoper; bij gebreke vandien is verkoper na verloop van één week gerechtigd de betreffende met koper gesloten overeenkomst c.q. het betreffende gedeelte daarvan – zonder aanmaning en/of ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst – bij aangetekende brief van verkoper aan koper te ontbinden, waarbij koper gehouden is aan verkoper als schadevergoeding te betalen 10% van het door verkoper terzake de betreffende overeenkomst c.q. het betreffende gedeelte daarvan aan koper in rekening te brengen factuurbedrag, te vermeerderen met evt. vervoers- en opslagkosten.

Artikel 6.5.:
Verkoper is gerechtigd tot uitlevering van orders in gedeelten, ook indien zulks niet is overeengekomen. De op een gedeeltelijke levering betrekking hebbende facturen dient koper overeenkomstig de voor de gehele order geldende voorwaarden te voldoen.

Artikel 6.6.:
Indien aflevering op afroep is overeengekomen, dient koper de afroepen zodanig te laten plaatsvinden dat binnen de overeengekomen levertijd alle goederen volledig zijn afgeroepen en afgenomen, bij gebreke  van welk een en/of ander de regeling van art. 6.4. in werking treedt.

 

ARTIKEL 7 – BETALING

Artikel 7.1.:
Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 21 dagen na de op de factuur vermelde datum zonder enige korting en zonder beroep op schuldvergelijking, ten kantore van verkoper of door storting of overschrijving op zijn bank- of postgirorekening. De een en twintigste dag na de op de factuur vermelde datum geldt als vervaldatum.

Artikel 7.2.:
In geval van niet c.q. niet tijdige betaling is koper -zonder dat daartoe een aanmaning en/of ingebrekestelling door verkoper is vereist- de wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag der factuur vanaf de vervaldatum tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij iedere ingegane maand voor een gehele telt.

Artikel 7.3.:
Alle kosten vallende op de inning van enig door koper volgens deze voorwaarden aan verkoper verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van koper, zulks voor wat de buitengerechtelijke kosten betreft gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 100,-

Artikel 7.4.:
De ontvanger heeft drie dagen, te zijn 72 uur na ontvangst van de factuur het recht te reclameren. Indien dit niet geschiedt zal altijd tot betaling moeten worden overgegaan.

 

ARTIKEL 8 – ZEKERHEID; EIGENDOMSVOORBEHOUD

Artikel 8.1.:
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is verkoper te allen tijde gerechtigd om, alvorens tot uitvoering van een order over te gaan of met een al aangevangen uitvoering van een order door te gaan, van koper een naar het oordeel van verkoper genoegzame zekerheidsstelling te vorderen, dat diens betalingsverplichtingen zullen worden nagekomen. Indien de  gevorderde zekerheidsstelling niet binnen de daartoe door verkoper te stellen redelijke termijn wordt verstrekt, is verkoper gerechtigd de uitvoering van de order voor het niet uitgevoerde gedeelte –  zonder aanmaning en/of ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst – op te schorten, dan wel de overeenkomst per aangetekende brief van verkoper aan koper geheel of gedeeltelijk te ontbinden, een en ander onverminderd het recht van verkoper op betaling van het reeds gepresteerde en op schadevergoeding.

Artikel 8.2.:
Geleverde goederen blijven volledig eigendom van verkoper totdat koper alle vorderingen van verkoper op hem, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geheel heeft betaald. Zolang de goederen nog zijn eigendom zijn (gedurende welke periode koper verplicht is deze de onder zich te houden zonder daarmee enig (rechts)handeling te verrichten die de uitoefening van het eigendomsrecht van verkoper op enigerlei wijze kan bemoeilijken c.q. beperken), is verkoper bij niet -nakoming door koper van de door hem uit de overeenkomst(en) voortvloeiende verbintenissen – zonder aanmaning en/of ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst -te allen tijde gerechtigd deze te (doen) terughalen van de plaats waar deze zich bevinden. Verkoper is te zijner keuze gerechtigd de teruggehaalde goederen hetzij onder zich te houden totdat koper al zijn vorderingen heeft voldaan, hetzij deze aan derde te verkopen, in welk geval de opbrengst der goederen minus de op het terughalen en de verkoop daarvan vallende kosten, in mindering strekt op de schadevergoedingsvordering(en) van verkoper op koper, zijnde de betreffende overeenkomst(en) alsdan (geheel c.q. gedeeltelijk) ontbonden.

 

ARTIKEL 9 – EIGENDOM GEGEVENS- C.Q. BEELDDRAGERS E.D.

Artikel 9.1.:
Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen e.d. door verkoper vervaardigd en/of aan koper verstrekt en door hem betaald, worden eigendom van koper. Zij mogen echter niet, zonder schriftelijke toestemming van verkoper worden gekopieerd,al gebruikt of aan derden ter hand gesteld of getoond worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gebruik van de handelsmerken van verkoper is koper slechts toegestaan in samenhang met door verkoper geleverde goederen; verkoper behoudt zich het recht voor om dit toegestane gebruik direct te beëindigen, als daartoe zijns inziens gronden zijn. Bij onrechtmatig gebruik van een of meerdere van zijn handelsmerken is verkoper gerechtigd om de van hem afkomstige goederen terug te vorderen, zonder tot enigerlei schadevergoeding gehouden te zijn.

Artikel 9.2.:
Stempels, clichés, vormen, mallen, stanswerktuigen, films en al dan niet gedigitaliseerde gegevens- c.q. beelddragers e.d., door verkoper in opdracht van koper vervaardigd of geheel of gedeeltelijk naar de aanwijzingen, tekening of model van verkoper vervaardigd, blijven te allen tijde eigendom van verkoper. Verkoper heeft onder geen enkele omstandigheid de verplichting deze aan koper ter hand te stellen. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 9.3.:
Stempels, clichés, vormen, mallen, stanswerktuigen, films en al dan niet gedigitaliseerde gegevens- c.q. beelddragers e.d. behoeven door verkoper niet langer dan voor een periode van twee jaar te worden bewaard, te rekenen vanaf het eerste gebruik.

Artikel 9.4.:
Verkoper behoudt zich alle industriële c.q. intellectuele eigendomsrechten voor die hem ingevolge de daartoe strekkende wetgeving (kunnen) toekomen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

ARTIKEL 10 – BIJZONDERE VERPLICHTINGEN VAN KOPER

Artikel 10.1.
Koper is verplicht, gevraagd of ongevraagd, verkoper te informeren over de exacte gebruikstoepassing van de door verkoper te leveren goederen.

Artikel 10.2.:
Koper is verplicht de door verkoper geleverde goederen te (doen) gebruiken in overeenstemming met evt. door verkoper bijgeleverde aanwijzingen.

 

ARTIKEL 11 – RECLAMES; AANSPRAKELIJKHEID

Artikel 11.1.:
Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven wegens de kwaliteit en kwantiteit van de geleverde goederen, kunnen door koper bij verkoper slechts geldend worden gemaakt door schriftelijke indiening te zijnen kantore te Kaatsheuvel binnen 8 dagen na aflevering der goederen, indien het gebrek uiterlijk zichtbaar is, of, in geval van verborgen gebreken, binnen 8 dagen nadat het gebrek is of kon zijn geconstateerd. De reclame zal moeten gehelzen een omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde gebreken.

Artikel 11.2.:
Ieder recht op reclame terzake uiterlijk zichtbare gebreken vervalt, indien de goederen ten aanzien waarvan reclame wordt ingediend geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen.

Artikel 11.3.:
Ieder recht op reclame terzake verborgen gebreken vervalt na 1 jaar, te rekenen vanaf de datum van aflevering der goederen.

Artikel 11.4.:
Gelijk (deels) reeds voortvloeit uit het in art. 7.1. bepaalde, blijven betalings- en afnameverplichtingen  van koper onverkort van kracht, ook indien koper (tijdig) reclameert.

Artikel 11.5.:
In geval van – door verkoper als terecht beoordeelde – reclames worden de goederen ten aanzien waarvan reclame aanhangig is, kosteloos gerepareerd of vervangen (ter keuze van verkoper), tenzij verkoper aan gehele of gedeeltelijke schadevergoeding de voorkeur geeft. In alle gevallen dient koper de betreffende goederen omgaand – door retourzending – aan verkoper ter beschikking te stellen. Reclame geeft koper geen andere of verderstrekkende rechten.

Artikel 11.6.:
De schadevergoeding uit hoofde van reclames als bedoeld in art. 10.5. zal nimmer meer bedragen dan de goederen waarop de reclame betrekking heeft, door verkoper gefactureerde bedrag.

Artikel 11.7.:
Iedere aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, die verder zou gaan dan het in de art. 10.5 en 10.6. bepaalde, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. In geen geval is verkoper aansprakelijk voor bedrijfsschade. Koper vrijwaart verkoper van alle schadevergoedingsaanspraken die derden te zijnen laste geldend mochten maken, daaronder mede begrepen aanspraken van derden schending van octrooi-, merken- of gebruiksrechten, handelsmodellen of enig ander recht van derden als gevolg van vervaardiging en/of levering en/of verhandeling der goederen van verkoper.

Artikel 11.8
Na aflevering van een digitale online productie in de vorm van een website, app of anderzijds is de koper verantwoordelijk voor het behoud/voortbestaan van het product. Dit geldt zowel voor de software als voor de hardware, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de vorm van een onderhoudscontract of anders.

Artikel 11.9.:
Websites worden gebouwd werkzaam op basis van de laatste, meest recente browserversies. Voor Microsoft Edge in het bijzonder bouwen wij vanaf de laatste versie.

Artikel 11.10.:
Plug-ins zijn open-source programma’s die functies toevoegen aan digitale producties/websites en worden niet door verkoper gebouwd. Verkoper zal er te alle tijden naar streven enkel noodzakelijke en betrouwbare plug-ins te gebruiken voor digitale producties/websites. Echter, verkoper is niet verantwoordelijk voor malware en andere verdachte codes die via een update van een plug-in de website binnendringen. Als malware of een andere verdachte code wordt geconstateerd zal verkoper dit herstellen en verrekenen op basis van nacalculatie.

Artikel 11.11.:
Verkoper is tevens niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in functies die na het updaten van een plug-in problemen veroorzaken in de website. Als problemen in een website worden herleid naar de verandering (of uitfasering) van functies in een plug-in zal verkoper dit herstellen en verrekenen op basis van nacalculatie.

Artikel 11:12.:
Functionaliteiten die worden verleend door een externe partij zoals bijvoorbeeld Mollie, iDeal, Klarna, Visa etc kunne door verkoper worden geïnstalleerd. Alle problematiek voortkomende uit bugs of anderzijds, zal verkoper in samenwerking met de betreffende externe partij trachten op te lossen op basis van nacalculatie.

Artikel 11.13.:
Verkoper is enkel verantwoordelijk voor problemen op serverniveau, als koper bij verkoper host. Als koper de website bij een andere hostingpartij host, is koper verantwoordelijk voor het oplossen van problemen op serverniveau.

 

ARTIKEL 12 – RETOURZENDINGEN

Artikel 12.1.:
Retourzendingen geschieden steeds voor rekening en risico van koper, behoudens in geval van door koper voor het concrete geval voorafgaand van verkoper verkregen toestemming tot retourzending, in welk geval de retourzending voor rekening van verkoper en voor risico van koper geschiedt.

Artikel 12.2.:
In geval retourzending zonder voorafgaand daartoe verkregen toestemming van verkoper heeft plaats gevonden, is verkoper bevoegd de retourgezonden goederen voor rekening en risico van koper (al dan niet onder derden) op te slaan en te diens beschikking houden.

 

ARTIKEL 13 – ANNULERING ORDER

Annulering na akkoord op de offerte kost koper 30% van de offerte.  Bij annulering tijdens uitvoering is koper altijd verplicht 50% van het offertebedrag te voldoen of meer in geval de hoeveelheid werkzaamheden die zijn gerealiseerd boven de 50% van de totale werkzaamheden ligt.

 

ARTIKEL 14 – TOEPASSELIJK RECHT; GESCHILLEN

Artikel 14.1.:
Op alle aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (vgl. art. 1) is het Nederlandse recht van toepassing, zulks met uitsluiting van de Eenvormige wet inzake de tot stand koming van internationale koopovereenkomsten betreffende roerende lichamelijke zaken en de Eenvormige wet inzake de internationale koop van roerende lichamelijke zaken c.q. – zodra geldend voor Nederland – met uitsluiting van het VN-Koopverdrag.

Artikel 14.2.:
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van aanbiedingen, prijsopgaven, overeenkomsten en verbintenissen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn (vgl. art. 1) worden beslist door de bevoegde rechter. Als bevoegde rechter geldt de rechter van de vestigingsplaats van verkoper, voor zover de wet zulks toelaat.

 

ARTIKEL 15 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

Artikel 15.1 :
Indien Solid Results BV bij de uitvoering van de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zal Opdrachtgever de op deze site geplaatste Verwerkersovereenkomst aanvaarden waarin afspraken over de verwerking en beveiliging van deze persoonsgegevens zijn vastgelegd. Opdrachtgever kan te allen tijde in overleg met Solid Results BV wijzigingen daarin aanbrengen.

Artikel 15.2:
Opdrachtgever garandeert dat iedere verstrekking van (persoons)gegevens door Opdrachtgever aan Solid Results B.V. rechtmatig is en dat de verwerking van deze gegevens conform de Overeenkomst niet in strijd is met enige toepasselijke privacywet- en regelgeving.

 

Algemene Voorwaarden 2023

Typ hieronder uw zoekterm en druk op Enter om te zoeken